افسران - امام خامنه ای: مراقب باشید.. سعی میکنند جریان مومن را کنار بزنند.