افسران - تکفیریها درمحاصره برای "فرار................ ..... "