گزارشِ کار به خاخام ضدایرانی (آقای ربع پهلوی! قَسَمت رو باور کنیم یا دم خروس رو) شما میهن پرستی؟
 
افسران -  گزارشِ کار به خاخام ضدایرانی (آقای ربع پهلوی قسمت رو باور کنیم یا دم خروس رو) شما میهن پرستی؟