آیت الله بهجت : وقتی که روح انسان به عالم دیگر رفت، می فهمد که اینهمه تشریفات در دنیا لازم نبود.