افسران - کاخ تباهی!
چون امام علی(ع) وارد کوفه شد، گفتندش: کجا فرود می‌آیی؟ آیا به قصر حکومتی می‌روی؟ فرمود: نه! ولی در رُحْبه (میدان شهر و توقفگاه عمومی) توقّفی خواهم داشت. 
چون خستگی‌اش درآمد، به وی گفتند: در کدام قصر حکومتی اقامت می‌کنی؟
گفت: «قَصْرُ الْخَبَالِ لاَ تُنْزِلُونِیهِ.» 
مرا در کاخ تباهی اقامت مدهید.
سپس در خانه [خواهرزاده‌اش] جَعْدة‌بن هُبَیْره مَخْزومی منزل کرد.


:خوی کاخ نشینی مسئولین=سرطان بدخیم انقلاب! و این سرطان بدخیم از طریق رانت خواری های ویژه و فیشهای نجومی خودش را نمایان 
شده  است هوشیاران انقلاب بهوش باشند بنظر میرسد بدلیل غفلت  بخشی از انقلاب در دست نا اهل افتاده است