200

سامانه‌های مختلف S200 جهت اجرای سناریوهای از پیش تعیین شده در رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۷ در منطقه رزمایش رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۷ استقرار یافتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به منطقه رزمایش، سامانه‌های ارتقا یافته S200 در منطقه رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۷ در بوشهر مستقر شدند.

 

 

این سامانه قادر است در ارتفاع بالا اهداف متخاصم را در شعاعی بیش  200 کیلومتر مورد اصابت قرار دهد.